The thaifranchisecenter’s Podcast

3 วิธี ตั้งราคาสินค้า ซื้อง่ายขายคล่อง!

May 29, 2019

สมัยนี้การทำธุรกิจนอกจากจะแข่งขันกันที่เรื่องคุณภาพและบริการเป็นสำคัญสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของคนก็คือเรื่อง “ราคา” ซึ่งในเวทีของการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ คลิก goo.gl/SCNqyk

Podbean App

Play this podcast on Podbean App